Semalt SEO bilen web mazmuny dolandyryş


Mazmuny

 1. Web mazmuny dolandyrmak näme?
 2. Web mazmuny dolandyryş ulgamlary (WCMS)
 3. Web mazmuny dolandyryş ulgamlarynyň ähmiýeti
 4. Web mazmuny dolandyryş programma üpjünçiligini kim ulanyp biler
 5. Web mazmuny dolandyryş programma üpjünçiliginiň aýratynlyklary
 6. Web mazmuny dolandyryş gurallarynyň mysallary
 7. Netije

Web mazmuny dolandyrmak näme?

Web mazmuny dolandyrmak, diňe bir web sahypasyndaky mazmuny saklamak, redaktirlemek we dolandyrmak barada. Web sahypalarynyň mazmunynyň nädip döredilýändigine, dolandyrylmagyna, saklanmagyna we görkezilmegine degişlidir.

Web mazmuny dolandyryş ulgamlary (WCMS)

Web mazmuny dolandyryş ulgamlary (WCMS) ulanyjylara web sahypalary üçin tekst, şekil, grafika, ses we wideo faýllary ýaly sanly mazmuny döretmek, redaktirlemek we neşir etmek mümkinçiligini berýär. Bu ulgamlar, dizaýnlary üçin şablonlary hödürlemek bilen kodlaşdyrmak endikleri bolmadyk ulanyjylar üçin mazmun döretmek we ýüklemek prosesini aňsatlaşdyrýar.

Web sahypasynyň mazmuny dolandyryş ulgamy, mazmuny neşir etmek we redaktirlemek üçin zerur web sahypasyny netijeli dolandyrmak üçin örän möhümdir. Semalt ýaly doly sanly agentligiň hünärmenleri kömek eder ulgamy gurmak, gurmak ýa-da başga bir platforma göçmek.

Döredijilik we sanly marketing toparlary, adatça web sahypasynyň mazmunyny dolandyrmak we gözegçilikde saklamak üçin WCM ulgamlaryny bilelikde ulanýarlar. WCM ulgamlary, has baý web sahypasyny dolandyrmak tejribesini üpjün etmek üçin üçünji tarap kompaniýalaryna degişli hosting platformalaryna hem birikdirilip bilner. Käbir WCM ulgamlaryny mazmun analitikasyna we marketing programma üpjünçiligine, şeýle hem üçünji tarap CMS gurallaryna birleşdirip bilersiňiz. Bu ulgamlaryň käbiri web dizaýny we sanly aktiwleri dolandyrmak funksiýalaryny hem üpjün edýär.

Web mazmuny dolandyryş gurallary ulanyjylara internetde çap etmek isleýän mazmunyny döretmek, guramak, saklamak, goramak we ýaýratmak üçin niýetlenendir. Şeýle sanly mazmuna mysallar suratlar, interaktiw grafika, animasiýa, ses faýllary, wideo faýllary, tekst resminamalary we ş.m.

Bu platformalar ulanyjylara öz markalarynyň ösüşinde dürli görnüşli guramalary goldap bilýän, sanly mazmunyny netijeli düzmäge kömek edip biljek ammar hödürleýär.

WCM gurallary, elektron söwda dükanlary, bloglar, portfel, sosial media ýa-da pul ýygnamak web sahypalary ýaly dürli platformalarda we maksatlar üçin neşir edilmegi maksat edinýän mazmuny taýýarlamak we tertiplemek üçin ulanylýar - mysallar tükenip bilmez.

Adatça, WCM gurallary web sahypasynyň dolandyryjylaryna köp web sahypasy şablonlaryny hödürleýär. Käbirleri has özleşdirmek opsiýalary üçin süýräp-süýşürmek aýratynlyklaryny hödürleýärler. Bu kodlamagy bilmeýän, ýöne arassa we hünärmen görnüşli web sahypasyna mätäç bolan kärhanalara ýa-da şahslara uly kömek edýär. Olaryň köpüsi, kodlaşdyrma bilimleri bolan ulanyjylara bu galyplardaky kodlary üýtgeşik tagamlaryna we isleglerine laýyklaşdyrmak üçin özleşdirmäge mümkinçilik döredýär.

Öňki we yzky dolandyryş dolandyryjylary bu WCM gurallary bilen üpjün edilýär. Öň tarapy, web sahypasynyň her kimiň görýän bölegine degişlidir, ýagny Baş sahypa, Sahypa hakda, Aragatnaşyk sahypasy we sahypa girýänler üçin görünýän beýleki sahypalar.

Yzky sahypa, sahypalaryň redaktirlenen we täzelenen ýerlerine, dolandyryjylaryň öň tarapyndaky formalar arkaly gelýänler tarapyndan iberilen maglumatlara ýa-da maglumatlara we web sahypasynyň sazlamalaryna we aýratynlyklaryna dogry gözegçilik edilýän ýerlere degişlidir. Yzky sahypa elmydama parol bilen goralýar we diňe administratorlara we topardaky beýleki hyzmatdaşlara degişlidir.

WCM ulgamlary, şeýle hem, ulanyjylara A/B synagyny, mazmuny goýbermegi awtomatlaşdyrmagy we gurşun öndürmek gurallaryny berip biler. Bu esasanam web sahypalary üçin peýdalydyr, sebäbi olara uly we wepaly müşderi bazasyny ösdürmäge kömek edýär.

Web mazmuny dolandyryş ulgamlarynyň ähmiýeti

Köp web kärhanalarynyň esasy ileri tutýan sahypalaryna has köp web traffigini döretmekdir. Dolandyryjylar WCMS gurallaryny pluginler we CMS gurallary bilen birleşdirenlerinde, kömek edýär SEO tejribesini ýokarlandyrmak ep-esli derejede.

Web sahypaňyz Google TOP-da ýokary orny eýeleýär we has köp traffik döredilýär - bu WCM ulgamlaryny ulanmagyň uly artykmaçlygy. Semalt, müşderileri üçin döreden her bir sahypasynyň iň oňat web mazmuny dolandyryş ulgamlary bilen gurulmagyny üpjün edýär.

Trafik döretmekde we umumy SEO goldawynda bloglaryň ähmiýetine aşa ähmiýet berip bolmaz. Bloglar, iň esasy mazmun paýlaşmagyň usullaryndan biridir, sebäbi esasy web sahypasyndan aýratynlykda bolansoň, has köp döredijilik we tomaşaçylaryň gatnaşmagy üçin ýer berýär.

WCM ulgamlary ýokary hilli blog döretmekde örän möhümdir. Giňeldiş aýratynlyklaryny we ulanmagy aňsatlaşdyrýan mazmuny özleşdirmek gurallary bilen bloglara kömek edýärler.

WCM gurallary dolandyryjylara bloglaryň daşky görnüşine we mazmunyna doly gözegçilik edýär, sebäbi bu bloglaryň sanly taraplaryny redaktirlemäge we sazlamaga mümkinçilik berýär, esasanam WCM ulgamlary CMS gurallary bilen ulanylanda. Bu, has ýokary hilli mazmuny we has köp traffigi döretmäge kömek edýär, sebäbi platformalar adminlere topnotch SEO usullaryny mazmuny bilen goşmak üçin umumy döredijilik erkinligini berýär.

Şeýle hem, WCM ulgamlary has gowy mazmun birleşmegi üçin web sahypalaryny we bloglary RSS iýmitlerine awtomatiki birleşdirip biler. Şeýle hem bu ägirt uly traffigi döretmäge kömek edýär.

Web sahypasyny döretmek, barlygyny ýola goýmak, traffigini köpeltmek, sanly mazmuny kodlaşdyrmak endikleri bolmazdan dizaýn we dolandyrmak WCM ulgamlary tarapyndan üpjün edilýän iň möhüm iş çözgütleriniň biridir.

WCM gurallaryny ulananlarynda kompaniýalaryň marketing tagallalary optimizirlenip bilner. WCM ulgamlary web sahypalaryny dizaýn etmek, şeýle hem kompaniýalaryň marketing kampaniýalaryna gözegçilik etmek üçin maglumatlary we traffigi seljermek üçin ulanylyp bilner. Şeýle hem, WCM gurallary administratorlara e-poçta marketing kampaniýalarynda mazmun neşirini awtomatlaşdyrmak arkaly öndürijiligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

WYSIWYG (görýän zadyňyz alýan zadyňyz) redaktorlary we beýleki "koddan gaça durýan" gurallar bilen web mazmuny dolandyryş ulgamlary, HTML ýa-da esasy kodlaşdyryş bilimi bolmadyk web sahypasynyň we blog dizaýnerleriniň öndürijiligini ýokarlandyryp biler. Bu bilim boşlugyny WCM ulgamlaryny ulanmak arkaly aňsatlyk bilen ýeňip bolar.

Şeýle hem, süýräp-gaçyrmak aýratynlyklary bolan WCM gurallary bar, bu web mazmuny dolandyrmagy hasam aňsatlaşdyrýar, şol bir wagtyň özünde özleşdirmek üçin has köp ýer berýär. WCM programma üpjünçiligi, her dürli sanly mazmun üçin merkezi merkez bilen awtomatiki şablonlary üpjün edýändigi sebäpli marka dolandyryşyny göz öňünde tutup döredilýär - bu ulanyjylara öz sahypalarynda marka yzygiderliligini döretmäge mümkinçilik berýär.

Web mazmuny dolandyryş programma üpjünçiligini kim ulanyp biler?

Web mazmuny dolandyryş ulgamlary, başarnykly kodlaýjylar bolsun ýa-da bir setir kod ýazmagy bilmeýänlere garamazdan, her kim üçin açykdyr. Bu ulgamlar HTML ýa-da beýleki kodlaşdyryş dillerini bilýän çäkli ulanyjylar bilen döredildi. Olara tekstlerini, suratlaryny, grafikalaryny, ses faýllaryny, wideo faýllaryny we beýleki sanly mazmuny döretmäge, redaktirlemäge, neşir etmäge we dolandyrmaga kömek edýär.

Web sahypalaryny ýa-da bloglaryny agyrysyz döretmek isleýän islendik kompaniýa ýa-da şahsyýet, web mazmuny dolandyryş gurallaryny özleri üçin örän peýdaly tapar. Web mazmuny dolandyryş gurallary, ulanylyş aňsatlygy bilen tanalýar - şonuň üçinem şeýle meşhur.

Web döredijiler, sanly marketologlar we döredijilik toparlary web mazmuny dolandyryş gurallarynyň adaty ulanyjylarydyr, sebäbi mazmuny döretmek we ýüklemek işini hakykatdanam aňsatlaşdyrýar.

Web mazmuny dolandyryş programma üpjünçiliginiň aýratynlyklary

Ulanyjylar üçin web mazmuny dolandyryş programma üpjünçiliginiň dürli görnüşleri bar, ýöne olaryň hemmesi diýen ýaly umumy bolan käbir aýratynlyklary bar, hemmesi bolmasa.
 1. WCM gurallary mazmunyň formatlanmagyna agyrsyz we göni öňe gitmek üçin baý tekst redaktorlary bilen gelýär.
 2. WCM ulgamlary pluginler, programmalar ýa-da widjetler bilen hem gelýär. Bu enjamlar, ulanyjylaryň isleglerine baglylykda web sahypalaryna girizilip bilner.
 3. Web mazmuny dolandyryş gurallary mazmuny döretmek we neşir etmek, ulanyjylara dostlukly, aňsat, duýgur we çylşyrymly görnüşde mazmun awtorlaşdyryş aýratynlygy arkaly ýerine ýetirilýär.
 4. Web mazmuny dolandyryş gurallary baý media faýllarynyň saklanmagyny, şeýle hem bu faýllary aktiwleri dolandyrmak aýratynlygy arkaly dolandyrmagy goldaýar.
 5. Web mazmuny dolandyryş ulgamlary, wersiýa aýratynlygy arkaly dürli mazmunyň ýygy-ýygydan täzelenýän wersiýalaryny yzygiderli yzarlaýarlar.
 6. WCM ulgamlary awtorlar bilen redaktorlaryň arasynda tassyklama amallaryny aňsatlyk bilen üpjün edýär.
 7. WCM ulgamlary mazmuny tertipli tertipde aňsatlyk bilen çap edýär.
 8. Web mazmuny dolandyryş programma üpjünçiligi ulanyjylara açar sözler, metadata we ş.m. ýaly dürli süzgüçler esasynda mazmuny gözlemek mümkinçiligini berýär.
 9. Çap edilen we heniz neşir edilmeli mazmun web mazmuny dolandyryş ulgamlary tarapyndan üpjün edilýän mazmun ammarynda aňsatlyk bilen saklanyp, redaktirlenip, dolandyrylyp, tassyklanylyp we bellik edilip bilner.
Aboveokarda agzalanlar WCM programma üpjünçiliginiň esasy aýratynlyklary. Şeýle-de bolsa, dürli web mazmuny dolandyryş ulgamlary tarapyndan elýeterli başga-da köp wariant bar. Bularyň käbiri: öňünden gurlan şablonlar, ykjam şablonlar, ulanyjy jemgyýeti, gözleg motory optimizasiýasy, içerkilaşdyrma, öňünden gurlan hasabatlar we dolandyryş panelleri, göwrümliligi, amaly programma interfeýsi (API)/integrasiýa, özleşdirme, yzygiderli marka mowzuklary we ş.m.

Web mazmuny dolandyryş gurallarynyň mysallary
Ulanyjylar üçin elýeterli WCM ulgamlarynyň köp mysallary bar we olar: WordPress, Hubspot, Joomla, Contentstack, Oracle WebCenter, Drupal, Agility CMS, dotCMS, Django CMS we başgalar.

Netije

Web sahypalaryny gurmagyň, şeýle hem köp sanly nokatlardan gaça durmak bilen öz sahypalarynyň sanly mazmunyny döretmegiň, redaktirlemegiň we goldamagyň öndürijilikli ýoluny gözleýän ulanyjylar üçin web mazmuny dolandyryş ulgamlary çözgüt bolup durýar. Semalt, müşderileri üçin hemişe iň oňat netijeleri we Google TOP-da reýting almagyny üpjün etmek üçin häzirki SEO iň oňat tejribeleri bilen bilelikde iň oňat web mazmuny dolandyryş gurallaryny ulanýar.

Umuman aýdanyňda, web mazmuny dolandyryş gurallary öň tarapynda özüne çekiji we göze ýakymly web sahypalaryny döretmegiň innowasiýa usuly bolup, olary müşderileri satyn almaga öwürýär. Bilimi kodlaşdyrmaýanlara, käbirlerinde bar bolan süýräp-süýşürmek funksiýalary arkaly ajaýyp web sahypalaryny gurmaga ýer berýär.

Kodlaşdyrmak endikleri bolanlar hem galdyrylmaýarlar, sebäbi bar bolan galyplary şahsy kanagatlandyrmak üçin hatda has köp zat edip bilerler. Arka tarapynda, WCM ulgamlary ulanyjylara marketing maksatlaryna, nesil strategiýalaryna, maglumatlary saklamaga we faýl dolandyryşyna kömek edýän gurallar bilen üpjün edýär. WCM ulgamlary bu funksiýalary we gurallary has gowy ulanyjy tejribesi üçin bir ýerde goýýar.

mass gmail